นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี