นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
   
นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลฯ
นายขจรศักดิ์ จงสุกใส
รองปลัดเทศบาลฯ
           
 
   
นายอภิชัย เจนธีรวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
นางวันดี พรรณโชคดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุร
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
นางสุพัตรา จึงสง่าสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุร
รก.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสมพร น้ำนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
           
         
นางปิยะภรณ์ ดวงมณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม