***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

     
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ.64
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยว่า
333 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อนสแตนเลส จำนวน 3 ชุด และป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำรั้วรอบศูนย์กำจัดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า 333 เมตร
พร้อมประตูบานเลื่อนสแตนเลส จำนวน 3 ชุด และป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า 333 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อนสแตนเลส จำนวน 3 ชุด และป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน และรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าส่องสว่างชนิดเสาปติมากรรมช้าง เสาสูง 7.00 เมตร เกาะกลางถนนหมื่นหาญ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดและตรวจเช็คบำรุงรักษาผาน้ำตก ลานน้ำพุดนตรี สวนน้ำไสลเดอร์ ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักาาต้นไม้พันธุ์ไม้ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินีด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 2 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
7 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
10 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารารณูปโภคเพื่อการจราจร ชุมชนวัดปราสาททอง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
12 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเดิม ซอยแยกถนนขุนศรีวิชัย ถึงถนนขุนช้างแยกร้านกระทะทอง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
17 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
7 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติและอุปกรณ์ในการติดตั้งในสำนักงานเทสบาลเมืองสุพรรณบุรีและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า 12 จุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
31 ก.พ. 61