เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 2 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
7 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
10 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารารณูปโภคเพื่อการจราจร ชุมชนวัดปราสาททอง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร์ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
12 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเดิม ซอยแยกถนนขุนศรีวิชัย ถึงถนนขุนช้างแยกร้านกระทะทอง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
17 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
7 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติและอุปกรณ์ในการติดตั้งในสำนักงานเทสบาลเมืองสุพรรณบุรีและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า 12 จุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
31 ก.พ. 61