เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงกา่รส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ จำนวน 1 โครงการ ของงานรักษาความสะอาดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 17-30 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฉ-5270 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2562 งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อมีไว้ในการจัดอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเก่า (ถ่านชาร์จ) งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อมีไว้ในการจัดอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อมีไว้ในการจัดงานมหกรรมอสหารอร่อยฯ ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการกำจัดหนูในตลาดสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์ต้นฉบับ สปอตวิทยุ สปอตโฆษณารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าว งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเครื่องยนต์ต่างๆ ในการอำนวยการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและเพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจราจรแบบตั้งชั่วคราวถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ งานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ของงานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจำกัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อมีไว้ในการจัดประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้าควบคุมระบบจ่ายน้ำประปาบริเวณตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 1 โครงการ งานผลประโยชน์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อนำดื่มบรรจุถังพลาสติก ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานบำบัดน้ำเสีย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะต่างๆ ในการแฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใช้สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักหล และเครื่องยนต์ต่างๆ ในการอำนวยการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและเพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิททยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถดูดสิ่งโสโครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหาร และอาหารว่าง ตามโครงการวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานกรวยรูปเทียนแพ พาน และเทียน ตามโครงการวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม กองสวัสดิการสังคม เพื่อสำหรับใช้ในโครงการประชุมสัมมนาคณะกีรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค(ภาคกลาง) ป ระจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมและใบประกาศนียบัตร สำหรับโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค(ภาคกลาง) ป ระจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาร 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบรีิหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบรีิหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม กองสวัสดิการสังคม เพื่อสำหรับใช้ในโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และทำถ้วยรางวัลสำหรับโครงการดนตรีเพื่อประชาชน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์้สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน แะลตู้เหล็ 2 บานโดย วิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์้เครื่องดับเพลิงหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึก 002(2200) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค.61