เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ส่งมอบหีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยมีโดยมี นายอาคม สุวรรณโน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายชูชาติ ไม้คง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ก.ป.น.) ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ณ ห้องปรุะชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี