เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรมดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพือเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ โดยแบ่งการเดินรณรงค์ฯ ออกเป็น 5 เส้นทางในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี