เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี (ก.บ.จ.สพ.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การใช้เงินเหลือจ่าย และเพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณไปดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ วงเงิน 81,247,470 บาท ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี