เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยมีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้พบปะพูดคุย กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ใน หลักสูตร "ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง" มี นายปรีชา ภูชมศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน./รปภ.) , นายฑีรพล หนูทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และนายศราวุธ นุชโพธิ์พันธุ์ เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ดูน้อยลง