เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจากนางยุพิน จงจัดกลา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้พบปะพูดคุย กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 ใน หลักสูตร "ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง" มี นายปรีชา ภูชมศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน./รปภ.) , นายฑีรพล หนูทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และนายศราวุธ นุชโพธิ์พันธุ์ เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ ได้เข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี