เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบตลาดสด บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมภายในตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid - 19 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี