เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี 3 ณ โรงแรมพชร จังหวัดสุพรรณบุรี