เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายอาคม สุวรรณโน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หลักสูตร "ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง" (เขตการเลือกตั้งที่ 1) โดยมี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สุรพล ปัญญาประสิทธิ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี มาตรวจเยี่ยมฯ และพบปะพูดคุยกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง มี นายปรีชา ภูชมศรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน./รปภ.) , นายฑีรพล หนูทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และนายศราวุธ นุชโพธิ์พันธุ์ เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี