เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี