เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีทราบเรื่องการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ,การจัดโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณบุรี ,เชิญชวนนุ่งโจงแต่งชุดไทยทำบุญเมืองสุพรรณบุรี,เชิญชวนทุกภาคส่วนแต่งกายเสื้อลายเมืองดนตรีทุกวันศุกร์ ฯลฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี