เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ, แผนการดำเนินงานส่วนที่เหลือและเพื่อพิจารณาการงดเว้นค่าปรับโครงการเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ บ่อกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี