เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อติดตามงานและนัดหมายการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 นี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี