เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาการขอกู้เงินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของคนพิการ และการขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการและผู้เลี้ยงดูคนพิการ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี