เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานการจัดสรรที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตประจำเดือน มิถุนายน 2563- กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อพิจารณาการจำหน่ายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 69 แปลง ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี