เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อม โครงการ "นุ่งโจง แต่งไทย ไปทำบุญเมือง" ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบหมายภารกิจ ติดตามและขอทราบผลการดำเนินงาน ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี