เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี มีนางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี มาจัดการอบรมศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี