เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงาน , มอบหมายภาระกิจการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดการเสด็จฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และประชุมการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี