เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ให้การต้อนรับ นายมนัส อ่ำทอง ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้เกิยรติมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี