เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จฯไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ ของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์ ผู้อำนวยการกองช่างและนางนัทธมน รอตศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4