เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้่งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำบาดาลแห่งชาติ (กนช.) , แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2565 และ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นายพลัฎฐ์ สมัครเขตรการณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี