เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ของสำนักปลัดเทศบาลฯ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งฯ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี