เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแนวทางและเตรียมความพร้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายบุญชนะ นวลฉวี หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ นายณรงค์ บุญมานุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี