เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางนโยบาย และข้อสั่งการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี