เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลิลเมตร เป็นคำขอเจาะของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 2 จังหวัด 7 คำขอ ส่วนของคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมนอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมทาง Video Conference แนวทางมาตรการการป้องกันในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )
ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี