เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี , ชี้แจงให้ทราบถึงการเปลี่ยนตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน ในคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าที่ 1/2560 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี