เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะอนุุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมให้กับคนพิการเพื่อไปประกอบอาชีพ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมฯครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี