เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับรายงานการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ด้านดนตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562-2564 ,แผนขับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านดนตรีระยะ 5 ปี และข้อชีแนะ ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพุทธรักษา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี