เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี