เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรุจิพรรณ ทองลิ่ม เกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 เพิ่อพิจารณาวิธีการคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 4 และการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายอภิชัย เจนธีรวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 1