เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี