เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมทีมงานขับเคลื่อนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งฯ ประชุมเพื่อจัดทำประกาศการกำหนดหน่วยเลือกตั้งฯ และสถานที่เลือกตั้งฯ ,ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี