เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบถึงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล , รายงานสถานการณ์ของการจัดขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบัน และรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นายประภัสสร ผลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี