เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี และอ่านสาส์นจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา มีนายกองเอกวัฒนา ยั่งยืน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี รายงานหน้าที่ และการปฏิบัติงานของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับประธานฯ ทราบ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวนี้ ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี