เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดเตรียมสถานที่และปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเพื่อกำหนดหน่วยเลือกตั้งฯ จำนวน 32 หน่วย และซักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ แต่ละหน่วย
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี