เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ให้การต้อนรับและให้การสัมภาษณ์อาจารย์สิริกานต์ ทองพูน อาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มาเพื่อขอสัมภาษณ์ ขอข้อมูล และประสานความร่วมมือในการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องทำงานปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี