เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือ การจัดสรรเงินงบประมาณ และการจ้างครูสอนในโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี