เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าคณะทำงานประเมินผลการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นหรือแนวทางการติดตามและประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี