เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลิลเมตร เป็นคำขอเจาะของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 จังหวัด 15 คำขอ และพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตั้งแต่ 300 ลบ.ม./วัน แต่ไม่เกิน 800 ลบ.ม./วัน-บ่อ และผู้เข้าร่วมประชุมนอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมทาง Video Conference แนวทางมาตรการการป้องกันในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี