เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ฯลฯ ของกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี