มื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมทีมงานขับเคลื่อนการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการตามผังขั้นตอนการรับเอกสารการสมัคร และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี