เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางปิยะภรณ์ ดวงมณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนวันแรกของนักเรียน หลังจากปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยได้มีการเน้นย้ำให้ครูและนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค covid -19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์