เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี , การเตรียมการจัดทำITA, การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี