เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ คุณมณเฑียร สุทธิภัทรพงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี (ร้านข้าวต้มโกเฑียร) สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 50 กล่อง ให้กับเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองประชาชนและพ่อค้า-แม่ค้าที่เข้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี