เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อปรึกษา หารือ กำหนดและปรับเปลี่ยนจุดคัดกรองประชาชนและพ่อค้า – แม่ค้าที่เข้าตลาดสด 1-3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี