เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี