เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลฯ และผู้จัดการสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามงานตามข้อสั่งการและนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ,โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี